آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سياره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن سياره اي در خواب ، نشانة رفتن به سفري خسته كننده و پذيرفتن وظيفه اي سنگين است .

www.aradpardaz.com