آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شعبده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوي ثروت و شادماني با تجربه هايي تلخ روبرو مي شويد .

www.aradpardaz.com