آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گرداب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطري بزرگ است . اگر مراقب خود نباشيد ، دشمنان به شهرت شما آسيب خواهند ساخت .

www.aradpardaz.com