آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گزيدن

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير گزيده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است :

اول : آسيب وزيان.

دوم : دشمني.

سوم : مرافعه و خصومت.

چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد حشره اي شما را مي گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكبت دچار خواهيد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند حشره اي او را نيش زده است ، نشانة آن است كه از اعتماد بيش از حد به مردان پشيمان خواهد شد .

 

www.aradpardaz.com