آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گلدان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخي از امور زندگي توفيق مي يابيد و در برخي از امور ديگر شكست مي خوريد .

2ـ ديدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امري مضطرب و پريشان خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com