آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گورکن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختيها به خوشبختي دست خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com