آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسهال

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه اسهال گرفته‏ايد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است كه در اثر بى‏دقتى ديگران از انجام كار خود نااميد شده كه اين امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما اسهال داريد : يك هديه پر ارزش دريافت ميكنيد .

داروي ضد اسهال مي خوريد : عاقبت بخير خواهيد شد .

بچه ها اسهال دارند : به يك مهماني بزرگ دعوت خواهيد شد .

تمام فاميل همگي اسهال دارند : مشكلات بي خطر

www.aradpardaz.com