آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

متورم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستي و لذت در هم مي آميزد .

2ـ اگر صورت ديگران را در خواب متورم ببينيد ، نشانة آن است كه پيشرفت شما در زندگي با مانعي حسادت آميز روبرو مي گردد .

www.aradpardaz.com