آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مخترع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن مخترعي در خواب علامت آن است كه به زودي دست به كاري استثنائي خواهيد زد كه موجب شهرت و افتخار شما مي گردد .

2ـ اگر خواب ببينيد چيزي اختراع كرده ايد ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه هاي خود موفق خواهيد بود ، و به ثروت دست خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com