آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مرداب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمي و ترديد دچار خواهيد شد .

www.aradpardaz.com