آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مريضي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مريض شده ايد ، علامت آن است كه دچار بيماري خواهيد شد يا برخورد ناخوشايندي با يكي از اقوام خواهيد داشت .

2ـ اگر دختري خواب ببيند بيماريي لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهايي در جستجوي شادماني است .

www.aradpardaz.com