آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مزرعه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در مزرعه اي زندگي مي كنيد ، علامت آن است كه در تمام كارهاي خود موفق مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد مزرعه اي مي خريد ، براي دريانوردان نشانة مسافرتي دريايي است ، براي كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، براي بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .

3ـ اگر در خواب از مزرعه اي ديدن كنيد ، نشانة معاشرتهاي نشاط آور و لذتبخش است .

www.aradpardaz.com