آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

معاون

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ ديدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است كه در اثر حسادت به كارهايي احمقانه دست مي زنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند با معاون ادارة خود ازدواج مي كند ، علامت آن است كه براي فرار از تنهايي ، ازدواج خواهد كرد .

www.aradpardaz.com