آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مهمات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر خواب ببينيد با مهمات سروكار داريد ، نشانة آن است كه كاري را قبول خواهيد كرد كه بعداً برايتان منافع زيادي خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهايتان بي ثمر خواهد ماند .

www.aradpardaz.com