آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مهندس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن مهندسي در خواب ، نشانة آن است كه سفري خسته كننده در پيش رو خواهيد داشت و پس از خاتمة سفر تجديد ديدارهاي شادي آفرين خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com