آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ميراث

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

خواب دريافت ارث ، نشانة وظايف به نحو مطلوب و اطمينان به سلامت جسم است .

www.aradpardaz.com