آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رياست

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن برياست عمل مشاقي در کار غالب گردد

www.aradpardaz.com