آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مردار

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن مردار رشوت بود

www.aradpardaz.com