آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دستار

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن دستار زن وکنيز بود

www.aradpardaz.com