آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حادثه

 

اگر کسي در خواب ديد که تصادف کرده و مجروح شده است تعبيرش گرفتاري و بدبختي است. ولي با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

www.aradpardaz.com