آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پولاد

 

ديدن پولاد در خواب بسيار خوب است و نشانهي سلامتي و قوي شدن است.

www.aradpardaz.com