آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

توتون

 

اگر توتون سيگار را در خوابتان ديديد علامت آن است که با رفيق نادان همدم ميشويد و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشيد.

www.aradpardaz.com