آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمپول

 

مولف گويد :

آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بيم از خطرات پيش رو

اگر آمپول زده و برمي گشت مفارقت يافتن از ترس وبيم

چنين ترسي و بيمي در مقياس خفيف مي باشد

www.aradpardaz.com