آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اطاعت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديگران از شما اطاعت كنند، به معناى رسيدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطيع ديگران باشيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى زندگى بسيار آرامى خواهيد داشت.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما مطيع هستيد : آينده شما روشن است

ازديگران اطاعت ميكنيد : شغل شما يك شغل بسيار معمولي خواهد بود .

ديگران از شما اطاعت مي كنند : دارايي و نفوذتان بي اندازه زياد مي شود .

بچه ها اطاعت مي كنند : خوشبختي در فاميل

همكار شما از شما اطاعت مي كند: دركارها و معاملات پول زيادي بدست خواهيد آورد .

يك زن مطيع : روزهاي بسيار خوش در انتظارشماست.

يك زن جوان مطيع : يكنفر بطور جدي جذب شما شده و شما را تحسين مي كند .

www.aradpardaz.com