آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افسار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى افسار در خواب، به اين معنا است كه دست به كارهاى نگران كننده‏اى مى‏زنيد كه سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار كهنه‏اى در خواب ديديد، به اين معنا است كه احتمالا در حل مشكلات موفق نمى‏شويد. مشاهده‏ى افسارى كه چشم بند هم دارد، به اين معنا است كه فريب زن حيله‏گرى را مى‏خوريد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است كه شما به مسافرتى خواهيد رفت.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب افسار : همبازي قديمي تان همسر شما خواهد شد .

يك افسار را به اسب مي بنديد : خوشبختي در كار و موفقيت در عشق

افسار يك اسب را به درشكه مي بنديد : دردسر

www.aradpardaz.com