آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

الهام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد چيزى خوشايند به شما الهام مى‏شود، بيانگر پيروزى در مقابل مشكلات زندگى است.

www.aradpardaz.com