آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انعام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد .

شما انعام مي گيريد : يكنفر قصد اذيت شما را دارد

مخفيانه به كسي انعام مي دهيد : بزودي خبر ازدواجي را به شما مي دهند .

خرج زندگي تان را از راه انعام در مي آوريد :

شما نمي توانيد فرزند داشته باشيد .

يك انعام را بين چند نفر قسمت مي كنيد :

از راههاي نادرست به ثروت مي رسيد .

www.aradpardaz.com