آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بازرس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه بازرس شده‏ايد، به اين معنا است كه دست به كارهايى مى‏زنيد كه دوست نداريد كسى از آن مطلع شود. ديدن بازرس در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى كوتاه دچار گرفتارى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com