آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بتونه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

بتونه كارى در خواب، نشانه‏ى آن است كه با انجام كارهايى سخت به مال و ثروت فراوانى خواهيد رسيد.

www.aradpardaz.com