آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بخاري

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه شعله‏هاى يك بخارى خوب نمى‏سوزد، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب نتوانيد يك بخارى را روشن كنيد، به معناى آن است كه با يكى از اطرافيانتان دچار مشكل مى‏شويد. ديدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه در زندگى رفاه كامل را داريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بخاري : وقايع مهم و خوشايند

يك بخاري را روشن مي كنيد :ترقي در كار.

يك بخاري را خاموش مي كنيد : تغييرات مهم در وضعيت زندگي شما رخ خواهد داد.

يك بخاري جديد مي خريد : شما آدم سبك مغزي هستيد .

www.aradpardaz.com