آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بريدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه چيزى را مى‏بريد، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب ببينيد عضوى از بدن يك بچه را قطع مى‏كنيد، يعنى از انجام دادن يكى از كارهايتان واهمه داريد.

www.aradpardaz.com