آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بلغور

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه بلغور مى‏خورديد، نشانه‏ى آن است كه به ماديات توجه زيادى داريد.

www.aradpardaz.com