آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرگار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

استفاده از پرگار به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‏شويد.

www.aradpardaz.com