آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيکره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پيكره، بيانگر جدايى از دوستان است.

www.aradpardaz.com