آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تاريخ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تاريخ در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

www.aradpardaz.com