آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تبرئه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، تبرئه شويد نشانه‏ى آن است كه از راه‏هاى غيرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آوريد و اگر ديگران تبرئه شوند، به معناى آن است كه به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پيش رو داريد.

www.aradpardaz.com