آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تبليغ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه براى موضوعى تبليغ مى‏كنيد، يعنى بايد براى انجام كارى تصميم درستى بگيريد. ديدن تبليغات در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى داشته باشيد.

www.aradpardaz.com