آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تحسين

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com