آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تسکين

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب فرد رنج كشيده‏اى را تسكين دهيد، بيانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببيند كه فرد عصبانى را تسكين مى‏دهيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان را در سختى‏ها يارى خواهيد كرد.

www.aradpardaz.com