آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تصنيف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب تصنيفى بشنويد، به معناى وقوع پيشامدهاى ناگوار است.

www.aradpardaz.com