آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تقاضا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏كند، بيانگر موفقيت در امور شغلى است. اگر در خواب ببينيد كه شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏كند، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى به عمل آوريد.

www.aradpardaz.com