آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بارکد

 

مولف گويد:

اگرببيند بارکد جنسي يا کارتي کثيف يا خراب شده دليل بر تغييراتي در نوع جنس يا شماره کارت دارد

www.aradpardaz.com