آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سوختن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد آب جوش جايي از بدنتان را سوزانده است ، نشانة آن است كه حوادث نامساعد ، آرزوهاي دلپذير شما را از ميان خواهد برد .

www.aradpardaz.com