آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ويلچر

 

مؤلف گويد:

ديدن سوار بودن بر ويلچر دليل بر ناتواني در شغل شخص است اگرپاهاي وي در خواب ناتوان باشد

www.aradpardaz.com