آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شکلات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه براي اقوام خود ثروتي گرد مي آوريد .

2ـ ديدن شيريني شكلاتي در خواب ، دلالت بر يافتن دوستان و سرگرميهاي مطلوب دارد .

3ـ اگر خواب ببينيد شكلاتي ترش مي خوريد ، دلالت بر بيماري و نااميديهاي پياپي دارد .

4ـ اگر خواب ببينيد شير كاكائو يا چيزي مانند آن مي نوشيد ، نشانة آن است كه پس از دگرگونيهاي نامطلوب به هدف خود مي رسيد .

www.aradpardaz.com