آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

موتور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن موتور هر وسيله اي در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهاي بسيار روبرو خواهيد شد ، ولي دوستان از شما حمايت خواهند كرد .

2ـ ديدن موتور از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه يكي از خويشاوندان خود را از دست مي دهيد .

www.aradpardaz.com