آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

همکار

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با همكار خود به گردش مى‏رويد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com