آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وساطت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى شخصى وساطت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با اطرافيان داريد.

www.aradpardaz.com