آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وقاحت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با وقاحت با كسى صحبت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمال خود دقت بيشترى داشته باشيد.

www.aradpardaz.com