آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناسزا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به شما ناسزا مى‏گويد، دلالت بر آن دارد كه در انجام كارى دچار مشكل خواهيد شد.

www.aradpardaz.com